NL /
EN /
linkedin

In de facturen welke worden opgemaakt zullen volgende kosten kunnen teruggevonden worden:

Aanleg dossier, archivering en vernietiging dossier (5 j na afsluiting) 75,00 euro
Uitgaande brieven (behoudens extra portkosten) (prijs per brief) 9,00 euro
Inkomende brieven 1,50 euro
Uitgaande mails 5,00 euro
Inkomende mails 1,00 euro
Dactylografie (per pagina – conclusies, dagvaardingen, adviezen, contacten) 10,00 euro
Aangetekende zending (kost per zending) 7,00 euro
Fotokopie per stuk 0,20 euro
Fax per stuk 1,50 euro
Verplaatsingen per km 0,50 euro
Telefoon forfait
Vertalingen uurloontarief

Naast deze kosten kunnen er dossiereigen kosten worden aangerekend. De gerechtskosten zijn eveneens afhankelijk van het dossier. Deze kosten worden normaliter gehanteerd, behoudens andere afspraken welke gemaakt werden tussen de advocaat en de cliënt.

Uurtarief

Behoudens andere afspraken gemaakt tussen de advocaat en de cliënt, worden de prestaties van de advocaten op het kantoor vergoed aan de hand van een uurloon.

Het uurtarief varieert tussen de 120,00 euro en de 150,00 euro naargelang de complexiteit van de zaak, het belang van de zaak, …
Er kan een verhoging aangerekend worden van 15 % op het uurtarief in geval van spoedeisende zaken.

Het uurtarief welke zal gehanteerd worden zal naar aanleiding van de eerste consultatie worden besproken.

Afwijkingen op deze regeling zijn mogelijk mits voorafgaand overleg en akkoord van cliënt en advocaat.

In geval van invorderingen van onbetaalde facturen waarbij geen betwisting wordt gevoerd gelden andere tarieven. Deze worden individueel met de cliënt besproken.
Er wordt bij de aanvang van een dossier een provisie factuur opgemaakt. Tussentijds worden provisies gevraagd. Na afhandeling van de zaak wordt een eindfactuur opgemaakt waarin een detail van geleverde prestaties vervat zit. Indien gewenst kan de cliënt te allen tijde een tussentijds detail van geleverde prestaties opvragen.

BTW

Met ingang vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan BTW.

Algemene voorwaarden

Alle facturen uitgaande van een advocaat van het kantoor Groffils Advocaten zijn betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt deze factuur, van rechtswege zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 200 euro en een maximum van 2.000 euro. Tevens is vanaf dat ogenblik een verwijlrente verschuldigd aan 10% op jaarbasis. In geval van gerechtelijke invordering of betwisting zijn, behoudens de mogelijk tot arbitrage die hoger werd aangegeven, enkel de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel Oost-Vlaanderen afdeling Gent dan wel de vrederechter van het 1e kanton te Gent bevoegd en is het Belgisch recht steeds van toepassing.